Untitled Document
 
 

 

외국어/의료 | [북구 중흥동] 북구동아간호학원 - 간호조무사

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 북구동아간호학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://www.6765004.co.kr
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 간호조무사 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 500-872 광주광역시 북구 우치로 68  3층
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif zogak900@hanmail.net
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 062-233-5004 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 062-233-5005
 
sb_ti0102.gif
  • 2008-08-18 동아간호학원(전대점) 인가
    2008-08-25 계좌제 훈련 ETPL 신청, 승인
    2009-10-11 계좌제 훈련 ETPL 신청, 승인
    2011-10-04 현재, 실업자계좌제 훈련 시행중
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 062.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]