Untitled Document
 
 

 

패션/섬유/공예 | [광산구 신창동] 수정디자인직업학교 - 친환경가구공방실무

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 수정디자인직업학교
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://cafe.daum.net/soojeongdesign
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 친환경가구공방실무 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 506-838 광주광역시 광산구 신창동 77-20
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif rabbit1011@hanmail.net
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 062-525-4200 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 062-526-1400
 
sb_ti0102.gif
  • 2007-03-29 광주 동부교육청 학원설립
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 062.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]