Untitled Document
 
 

 

기타 | [강남구 역삼동] 비전사진학원 - 디지털사진편집,스톡사진

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 비전사진학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://www.gatephoto.co.kr
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 디지털사진편집,스톡사진 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 135-917 서울 강남구 역삼1동 696-8번지  2층,4층(401호∼402호)
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif visionphoto@naver.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 02-557-6116 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 02-557-4920
 
sb_ti0102.gif
  • 1990-03-13 개원- 서울시 강남구 논현동 102-18 번지 소재
    1996-07-16 삼성동 140번지로 이전
    2005-07-12 역삼동 696-8번지로 이전
    2010-05-06 대표자변경- 권인갑
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 02.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]